Stadgar för

 

Lille Mats Motorcykelklubb

 

Uppdaterad den 28 november 2013

 

 

 

§1

 

Lille Mats Motorcykelklubb är en klubb som har till uppgift att stärka sammanhållningen mellan alla motorcyklister, popularisera och upplysa om motorcyklismen samt att försöka bidraga till att säkerheten kring denna främjas.

 

 

§2

 

Medlem i Lille Mats Motorcykelklubb är den som uppfyller kraven i §3 och betalt medlemsavgiften.

 

 

§3

 

Medlem skall visa och ha intresse för motorcyklar. Medlemsavgiften är 150:-/år.

Undantag beslutas av styrelsen. Medlemsavgiften betalas vid inträde i klubben.

Uppgifter om medlemmen skall omfatta: namn, personnummer, address samt telefonnummer. Hedersledamot, ordförande, kassör och sekreterare är befriade

från avgift till såväl klubben som SMC.

 

 

§4

 

Lille Mats Motorcykelklubb skall ha en styrelse bestående av minst åtta personer:

 

Ordförande  (väljes jämna årtal)

 

Vice ordförande  (väljes udda årtal)

 

Kassör  (väljes jämna årtal)

 

Vice kassör  (väljes udda årtal)

 

Sekreterare  (väljes udda årtal)

 

Vice sekreterare  (väljes jämna årtal)

 

En ledamot  (väljes jämna årtal)

 

En ledamot  (väljes årligen)

 

 

 

 

 

§5

 

Årsmötet skall hållas minst 14 dagar före årsskiftet. Styrelsemöten skall hållas minst fem gånger om året.

 

 

§6

 

Förutom vad som nämns i §5 kan Lille Mats Motorcykelklubb hålla sammankomster och möten utan beslutskaraktär.

 

 

§7

 

Klubbens ekonomi skall förvaltas av kassören. Räkenskapsåret är tiden mellan två årsmöten.

Räkenskaper skall jämte verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna senast 14 dagar före årsmötet. Kassören skall vid varje styrelsemöte redovisa klubbens ekonomiska situation för styrelsen samt till årsmötet, i samverkan med ordförande, skriva budgetförslag.

 

 

§8

 

Förslag till ändring av dessa stadgar kan endast vid ordinarie årsmöte upptagas till avgörande. För godkännadne av sådant förslag fordras att minst 2/3 av närvarande medlemmar röstar för förslaget.

 

 

§9

 

Om klubben skulle upplösas skall 50% av tillgångarna gå till Barncancerfonden och 50% gå till SMC’s skadefond.

 

 

§10

 

Klubben skall vara ansluten till SMC och stödja SMC’s verksamhet. De medlemmar som önskar medlemskap i SMC ansluter sig enskilt. Klubben kan hjälpa till med sådan ansökan.